Our Colleges in Maharashtra Region


1. G.t. Mahajan, Jalagaon

2. SSBT, Jalagaon

3. Sant Gadge Baba Engineering College, Jalagaon

4. Godavari college of'engg, jalagaon

5. K.C.E. Group of Education, Jalagaon

6. R.I.T, Sangli

7. Priyadarshni, Nagpur

8. BKT, Kolahapur

9. Hightech Engineering College , Aurangabad

10. MANET, Pune

11. MIT, Pune

12. Priyadarshini, Nagpur

13. G.H. Rai Soni, Nagpur

14. Bhartiya Vidyapeeth, Pune